Kalustekundit Oy (www.kalustekundit.fi) verkkosivustosta

Kalustekundit Oy:n verkkokauppa on verkkopalvelu, jossa välitetetään huonekaluja.  Kaikki maksutapahtumat kulkevat maksupalveluvälittäjän Klarna kautta.

Sivustoilla on SSL-varmenne, jolla palveluntarjoajan identiteetti on varmennettu ja käyttäjän koneen ja palvelimen välinen yhteys on salattu. Verkkopalveluissa ei säilytetä mitään asiakkaan maksutapahtumaan liittyviä tietoja, kuten luottokortti- tai pankkitilinumeroita. Maksutapahtuma on salattu ja siinä noudatetaan luottokunnan ja pankkien turvamääräyksiä.

REKISTERISELOSTE 16.6.2020 (Henkilötietolain 523/99 10§:n mukaan)

1. Rekisterinpitäjä

Kalustekundit Oy
Kauppakatu 14 A 7,
40100 Jyväskylä
Puh. +358 50 526 8876
Y-tunnus: 3094759-6

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kalustekundit Oy
Tawfek Said
Puh. +358 50 526 8876

3. Rekisterin nimi

Kalustekundit Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Asiakastietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, verkkopalvelujen oston vahvistaminen sekä verkossa tehtyjen varausten identifiointi. Yrityksen oma markkinointi sekä viestintä. Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Kansalaisuus
  • Ostettua palvelua koskevat tiedot
  • Asiakkaan itse antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot

8. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää palvelujensa toteuttamiseksi alihankkijaa tai alihankkijoita, jotka tarvitsevat tietoja oman palvelunsa toteuttamiseksi.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Henkilötietolain 22 a §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n jäsenvaltioiden tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin, kun komissio on henkilötietodirektiivin mukaisesti todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Kalustekundit Oy:n käyttää palveluissaan Woocommercen sekä Googlen palveluita, joiden kautta saattaa siirtyä tietoja (esim. asiakkaan IP-osoite ja yhteystietoja) EU:n ulkopuolelle. Kalustekundit Oy vastaa kolmansien osapuolten kanssa tehtävästä henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Avaa chat
1
Hei! Laita meille viestiä!